Algemene voorwaarden

1. Definities
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Lamme Groep B.V.: Lamme Textielbeheer en Lamme Textile Management B.V. de bedrijven die offertes maken en overeenkomsten sluiten, als onderdeel van de Lamme Groep BV.
3. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon tot wie Lamme haar aanbiedingen en offertes richt, alsmede degene met wie Lamme een
overeenkomst zal aangaan of daarover in onderhandeling is en degene met wie Lamme enige rechtsverhouding heeft en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
4. Partijen: Lamme en haar wederpartij.
 
2. Toepassingsgebied van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van Lamme, alle door Lamme aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van de wederpartij, alle overeenkomsten met Lamme, alle Uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Lamme, alsmede in de toekomst met Lamme aan te gane rechtsverhoudingen.
2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Lamme slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden
1.Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
2. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zal Lamme in overleg met de wederpartij (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen welke de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo goed mogelijk benadert. Indien partijen niet binnen vier weken overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe bepaling, is Lamme gerechtigd om de overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang.

4. Battle offorms
1. Lamme wijst nadrukkelijk eventueel door de wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de wederpartij naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij dient nadrukkelijk schriftelijk met Lamme te worden overeengekomen.
2. Mochten voorwaarden van de wederpartij toch (mede) van toepassing zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele strijdigheid de algemene voorwaarden van Lamme.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan, door de ondertekening door beide partijen van een daartoe strekkende onderhandse akte dan wel een door Lamme per brief of email verzonden bevestiging van afspraken, welke bevestiging niet binnen 2 dagen na ontvangst door de andere partij wordt weersproken.
2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tussen partijen tot stand komen doordat de wederpartij bij Lamme een opdracht plaatst en deze laatste de order accepteert door schriftelijke bevestiging ervan of door het verrichten van de (eerste) werkzaamheden ter uitvoering van die overeenkomst en deze bevestiging niet binnen 48 uur wordt weersproken.
3. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Het enkel uitbrengen van een offerte, aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Lamme derhalve niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
4. Personen, die aangewezen zijn om de wederpartij bij te staan of te vertegenwoordigen, worden geacht deze rechtsgeldig te kunnen binden, tenzij het tegendeel schriftelijk aan Lamme is medegedeeld.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan om de rechten, verplichtingen of vorderingen uithoofde van van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande goedkeuring van Lamme.

6. Inhoud van de overeenkomst
1. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend de schriftelijke vastlegging van het overeengekomen door Lamme of de opdrachtbevestiging door Lamme.
2. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend. De wijzigingen en aanvullingen gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.
3. Indien een schriftelijke bevestiging of opdrachtbevestiging ontbreekt is voor de inhoud van de overeenkomst bepalend een schriftelijke, door de wederpartij ondertekende, opdracht aan Lamme, tenzij Lamme binnen 15 dagen na ontvangst tegen de inhoud ervan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij de wederpartij.

7. Opschorting van de overeenkomst 
1. Lamme is bevoegd om haar prestatie op te schorten indien de wederpartij niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet, dan wel indien ter kennis gekomen omstandigheden Lamme goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan Lamme het recht van retentie uitoefenen op alle producten en gelden van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft. Voorts kan Lamme genoemde producten verkopen en aan een derde leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan de wederpartij geen recht meer op levering doen gelden.

8. Duur van de overeenkomst
1. 1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen worden overeenkomsten met een bij het aangaan van de overeenkomst door Lamme begrote en aan de wederpartij kenbaar gemaakte jaaromzet voor Lamme van minder dan € 100.000,00 (exclusief BTW) geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar.
2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen worden overeenkomsten met een bij het aangaan van de overeenkomst door Lamme begrote en aan de wederpartij kenbaar gemaakte jaaromzet voor Lamme gelijk aan of hoger dan € 100.000,00 (exclusief BTW), geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar.

9. Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
1. Voor beëindiging van een overeenkomst is een schriftelijke opzegging noodzakelijk. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:
  • bij een jaaromzet voor Lamme tot€ 10.000,00 (exclusief BTW) een opzegtermijn van zes (6) weken;
  • bij een jaaromzet voor Lamme vanaf€ 10.000,00 tot€ 25.000,00 (exclusief BTW) een opzegtermijn van 3 maanden;
  • bij een jaaromzet voor Lamme vanaf€ 25.000,00 tot€ 50.000,00 (exclusief BTW) een opzegtermijn van 4 maanden;
  • bij een jaaromzet voor Lamme vanaf€ 50.000,00 (exclusief BTW) een opzegtermijn van 6 maanden.
De jaaromzet wordt bepaald op basis van de gemiddelde maandomzet in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de opzegging.
2. Indien schriftelijke opzegging als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, wordt aan het einde van de overeengekomen contractduur de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor eenzelfde termijn.
3. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst is enkel mogelijk indien één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekort schiet deelt zij dit de andere partij onverwijld per aangetekende brief mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende 30 dagen in de gelegenheid worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
4. Een opzegging c.q. ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd in geval van:
  • geringe of niet te vermijden afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit, kleur, opmaak en dergelijke alsmede krimp van de in gebruik gegeven of te verhuren goederen;
  • schade ontstaan door verplaatsing of ophanging van mechanische apparaten, voor zover door Lamme alle normale voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen;
  • schade die het gevolg is van demontage van goederen of mechanische apparaten;
  • schade die ontstaan is door verkeerde informatie van de wederpartij.
5. Het tenietgaan van gehuurde zaken of zaken die partijen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst leidt niet tot beëindiging van de overeenkomst.
6. Lamme is steeds bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst per direct op te zeggen in de volgende gevallen:
a. Indien één der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een een mans-BV, komt te overlijden;
b. In geval van stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling, het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van de wederpartij.
In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar. 
7. Lamme is steeds gerechtigd de overeenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van redenen tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) maanden, onverminderd hetgeen omtrent opzegging is geregeld.
8. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

10. Overname van goederen bij beëindiging van de overeenkomst
1. ln geval goederen door kleurstelling, opdrukken, ingeweven patronen of op enige andere wijze klant gebonden zijn (geworden), is de wederpartij verplicht deze goederen bij beëindiging van de overeenkomst van Lamme over te nemen. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de koopsom daarvoor gedurende het eerste jaar na de datum van het aangaan van de overeenkomst 100% en in de daarop volgende jaren 50% van de dan geldende nieuwprijs van deze goederen.
2. Goederen die uitsluitend bruikbaar zijn in het bedrijf of de instelling van de wederpartij zullen bij beëindiging van de overeenkomst altijd moeten worden overgenomen conform de prijsregeling in het voorgaande lid.

11. Verplichtingen bij het einde van de overeenkomst
1. De wederpartij is gehouden na het einde van de overeenkomst alle door Lamme in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen ter beschikking te houden van Lamme en op het eerste verzoek direct aan haar te retourneren. De wederpartij verleent hierbij onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Lamme om alsdan de zaken te verwijderen dan wel te doen verwijderen en om toegang te hebben c.q. te doen verkrijgen tot gebouwen van de wederpartij.
2. Voor zover een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de wederpartij dan wel die krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade, conform artikel 6:96 e.v. Burgerlijk Wetboek, die Lamme dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de wederpartij gedurende resterende contractperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

12. Prijzen en prijsaanpassingen
1. Prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.
2. Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Lamme de contractprijzen eenzijdig aanpassen, echter niet eerder dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Lamme zal de wederpartij een maand véér de voorgenomen prijswijziging schriftelijk, onder opgave van redenen, over die wijziging informeren.
3. De in het vorige lid bedoelde prijsaanpassingen leveren voor de wederpartij geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

13. Hulppersonen
Lamme is bevoegd om voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Lamme is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van een gedraging of handeling, ook indien de gedraging of de handeling bestaat Uit een niet-doen, van de hulppersoon.

14. Opdracht
De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

15. Minimum huurdeel
1. Voor het geval de overeenkomst inhoudt of mede inhoudt verhuur van roerende zaken kan de huurprijs worden geoffreerd of overeengekomen per te huren eenheid product of gesplitst in een vast bestanddeel (in rekening te brengen per gehuurde eenheid product) en een variabel bestanddeel (in rekening te brengen per behandelde of verbruikte eenheid product).
2. Het vaste bestanddeel in een geoffreerde of overeengekomen gesplitste huurprijs zal steeds tenminste 25% bedragen van de som van beide delen en zal in rekening gebracht worden over het totale overeengekomen aantal eenheden product.

16. Huur roerende zaken
1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt conform de bestemming.
2. Indien de bestemming niet in de overeenkomst is bepaald, wordt daaronder verstaan een normaal en gangbaar gebruik door een normaal handelend bedrijf of persoon.
3. Indien de wederpartij het gehuurde niet gebruikt of laat gebruiken overeenkomstig de bestemming en Lamme lijdt daardoor schade is de wederpartij gehouden alle schade te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Lamme voor aanspraken van derden die het gevolg zijn of verband houden met een gebruik van het gehuurde in strijd met de bestemming. Onder schade wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle kosten indien het gehuurde niet meer kan worden (her)gebruikt dan wel niet tegen de gebruikelijke kosten en gebruikelijke methodes kan worden gereinigd, in welk geval de wederpartij is gehouden ten minste de volledige kosten van vervanging van het gehuurde te vergoeden.
4. De verhuurde zaken worden bij het aangaan van de huurovereenkomst aan de wederpartij geleverd in goede staat, zonder gebreken. Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt in tweevoud een inspectierapport opgesteld waarin de staat van het gehuurde wordt beschreven en waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. Is er geen beschrijving opgesteld dan worden de gehuurde zaken geacht in goede staat aan de wederpartij ter beschikking te zijn gesteld, behoudens tegen de wijs van de wederpartij.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Lamme wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde. Indien wijzigingen aan het gehuurde zijn aangebracht, is de wederpartij niet bevoegd om deze wijzigingen bij het einde van de overeenkomst ongedaan te maken. Lamme is voor de aangebrachte wijzigingen aan huurder geen vergoeding verschuldigd.

17. Betaling, verrekening, zekerheid
1. De betalingstermijn bedraagt vijftien (15) dagen na de door Lamme toegezonden factuur. Behoudens nadere afspraken hieromtrent, wordt telkens na afloop van een periode van één maand gedeclareerd.
2. De door Lamme bijgehouden registratie van verrichte werkzaamheden en gehuurde zaken strekt tot dwingend bewijs van de daadwerkelijke verrichte werkzaamheden en gehuurde zaken.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Lamme de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken, wanprestatie of om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
5. Bij niet of niet tijdige betaling is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
6. Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, Uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ongeacht of de wederpartij vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Lamme zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen Uit de overeenkomst.

18. Werkzaamheden
1. Lamme voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit en overeenkomstig de met de wederpartij hierover gemaakt afspraken, op een wijze waarvan zij, gezien de stand van de wetenschap en techniek, alsmede haar deskundigheid en ervaring, het beste resultaat verwacht. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven.
2. Indien blijkt dat meer werkzaamheden moeten worden verricht dan voorzien/overeengekomen, meldt de wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan Lamme. Partijen treden in overleg over de voorwaarden waaronder het meerwerk door Lamme zal worden verricht.

19. Reinigen eigen was artikelen
1. Lamme zorgt in de regel alleen voor reiniging van goederen die zij zelf verhuurt of verkoopt.
2. Lamme draagt alleen risico voor eigen was artikelen (in eigendom wederpartij) waarover van tevoren, nadrukkelijk reinigingsafspraken en prijsafspraken zijn gemaakt.
3. Alle zogenaamde 'eigen was artikelen' als bedoeld in lid 21 worden voor eigen risico van de wederpartij behandeld.

20. Aansprakelijkheid
1. Lamme is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden ofte lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende Uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lamme of haar ondergeschikten.
2. Indien en voor zover op Lamme enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, Uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Lamme wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Indien een dergelijke verzekering aan de zijde van Lamme ontbreekt of indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid als in dit lid bedoeld beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (exclusief BTW).
3. Lamme is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of gederfde winst.
4. Indien Lamme ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren.
5. De wederpartij zal goederen van Lamme die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een goed huisvader en is jegens Lamme aansprakelijk voor verlies en beschadiging van die goederen door welke oorzaak dan ook.

21. Recht van Reclame
1. lndien de wederpartij meent dat Lamme op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst stelt hij Lamme daarvan direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpartij geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming.
2. In afwijking van het eerste lid dienen klachten met betrekking tot de behandeling van door de wederpartij aangeleverde goederen binnen 8 dagen, nadat de behandelde goederen aan de wederpartij zijn aangeleverd, aan Lamme schriftelijk ter kennis worden gebracht bij gebreke waarvan vaststaat dat behandeling c.q. de kwaliteit conform de overeenkomst is.
3. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit van de verhuurde/geleverde goederen dan wel verleende diensten vormen geen grond voor reclamaties, noch voor ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
5. Lamme is slechts verplicht ingediende reclamaties af te handelen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclamaties aan al haar bestaande verplichtingen jegens Lamme, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft volstaan.
6. Reclamaties met betrekking tot een bepaald product of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

22. Overmacht
Geen van de partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming van de overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) die is veroorzaakt door omstandigheden die buiten zijn redelijke controle liggen.

23. Eigendomsrechten van Lamme
1. Alle door Lamme aan de wederpartij in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen blijven eigendom van Lamme.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om aan haar in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of in gebruikt te geven aan derden of anderszins in de macht te brengen van derden.
3. ln gebruik gegeven cq. verhuurde goederen worden geacht roerend te blijven.
4. De wederpartij verleent aan Lamme het recht tot periodieke inventarisatie en/of inspectie van de aan haar in gebruik gegeven c.q. verhuurde goederen van Lamme.
5. In het geval Lamme roerende goederen verkoopt aan de wederpartij, blijven de roerende goederen eigendom van Lamme zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende (koop)overeenkomst heeft voldaan.
6. Lamme kan jegens een ieder die afgifte vordert, haar retentierecht uitoefenen op de roerende zaken die zij krachtens de overeenkomst onder zich heeft, indien de wederpartij niet voldoet aan één van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
7. De wederpartij vrijwaart Lamme voor aanspraken die derden op Lamme hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

24. Verzekering
1. De wederpartij is verplicht de door haar van Lamme in gebruik gekregen c.q. gehuurde goederen volledig te verzekeren tegen ten minste de risico's van brand, diefstal en waterschade.
2. De wederpartij verleent Lamme op haar eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis(sen).

25. Geschillen
1. In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de rechtbank in de vestigingsplaats van Lamme.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal in gevallen waarin er sprake is van een geschil omtrent de kwaliteit van de door Lamme aan de wederpartij verhuurde goederen of inzake de behandeling van door de wederpartij aangeleverde goederen eerst een bindend advies worden gegeven in de vorm van een rapportage uit te brengen door TNO Reinigingstechnieken.

26. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Lamme en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Spotless is Napking

Certificering

Bij alles wat we doen houden we rekening met onze omgeving en kiezen bewust om op verantwoorde wijze te groeien.

Service

Ook als het in het weekend net even anders loopt dan u verwacht staat wij voor u klaar.

Voorraadbeheer

Napking biedt een flexibel abonnement die je op ieder moment kan bijstellen. Daarnaast hanteren wij een track en trace systeem voor een optimaal voorraadbeheer systeem.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie opvragen? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:15 uur contact opnemen met onze klantenservice of het contactformulier invullen. Wij helpen u graag verder en nemen z.s.m. contact met u op.

 

Reeweg 18
1394 JD
Nederhorst den Berg

 

duurzaam - vlekkeloos - kwaliteit - flexibel - efficiënt - klantgericht